Työhyvinvointia kokonaisvaltaisesti työyhteisöille, organisaatioille ja yksilöille

Sf-cliniken tarjoaa työyhteisöille, organisaatioille ja yksilöille koulutetun työnohjaaja- coachin työnohjausta sekä voimavarakeskeistä coachausta suomeksi Meri-Lapin alueella.

Työhyvinvointi on kokonaisuus, joka koostuu eri osa-alueista: turvallisesta ja terveestä työympäristöstä, hyvästä johtamisesta, työn mielekkyydestä ja sen palkitsevuudesta, työn sopivasta kuormituksesta sekä hyvästä työilmapiiristä.

Työhyvinvoinnin edistäminen kuuluu niin johdolle kuin työyhteisöille, ja se on tärkeä osa toimivaa työyhteisöä. Työhyvinvointi syntyy arjessa ja on osa johtamista.

Hyvinvoivassa työyhteisössä avoimuus ja luottamus kuuluvat jokapäiväiseen arkeen. Yhteisen tavoitteen mukainen, sitoutunut toiminta lisää työhyvinvointia työyhteisössä. Hyvinvoivassa työyhteisössä työntekijät ovat motivoituneita ja vastuuntuntoisia persoonia, jotka tuntevat työnsä tavoitteet hyödyntäen samalla omia vahvuuksiaan sekä erikoisosaamistaan.

Sf-clinikenin työnohjaus- ja coaching-palvelut

Työnohjausta Torniossa.

Miten Sf-cliniken auttaa työhyvinvoinnin edistämisessä?

Tilanteissa, joissa tuottavuuteen, työhyvinvointiin, työn imuun tai työntekijöiden motivaatioon tulee särö, tarjoamme Sf-clinikenin kautta työnohjausta sekä  coachausta ratkaisemaan työyhteisösi pulmatilanteet.  

Tarjoamme yksilöille

– Yksilötyönohjaus 60 min

– Yksilöcoaching 60 min

Tarjoamme ryhmille

– Ryhmätyönohjaus / -coaching, 2–6 henkilöä 90 min

– Ryhmätyönohjaus / -coaching, 6–10 henkilöä 90 min

– Esihenkilöiden ryhmätyönohjaus / -coaching, 2–4 henkilöä 90 min

– Esihenkilöiden ryhmätyönohjaus / -coaching, 5–10 henkilöä 90 min

Työhyvinvointivalmennus  

Kysy lisää, niin räätälöimme teidän tavoitteisiinne sopivan paketin.

Kysy lisää, niin räätälöimme teidän tavoitteisiinne sopivan paketin

   Sf-clinikenin työnohjaajan työnohjauksiin osallistuneiden mietteitä 

  “Tulin kuulluksi”

  ”Hallitset hyvin kokonaisuuden ja oivalsit meidän ongelmat”

  “Ajatukseni selkiytyivät”

  Sf-clinikenin työnohjaaja-coachin esittely

  Sf-cliniken mahdollistaa teille yksilöllisesti tavoitteellistetun työnohjauksen kokeneen työnohjaajan, Kaija Paavolan, avulla. Kaija toimii ulkopuolisen näkökulman antajana ja prosessin vetäjänä.

  Työnohjaajan avulla näkökulmat jäsentyvät ja selkiytyvät, ja työnohjaajan esittämät kysymykset saavat ajattelemaan tilannetta uudella tavalla. Kaija on ohjausalan moniosaaja, kasvatustieteen maisteri ja voimavarakeskeinen työnohjaaja-coach. Hänen työmenetelmiään ovat ratkaisukeskeisyys, positiivinen psykologia ja NLP – tietoisen läsnäolon merkitystä unohtamatta.

  Sf-clinikenin työnohjaaja-coachin perusarvot ohjaustyössä ovat taito luoda aitoa dialogia, kokonaisuuksien hallinta, nopea oivaltamisen kyky, empaattisuus ja intensiivinen läsnäolo. Näin työnohjaaja toimii prosessin vetäjänä, kun substanssi tulee työnohjattavilta.

  Kaija Paavola - Sf-clinikenin Henkilöstöasiantuntija, Esihenkilö, coach- työnohjaaja, Estenomi, Ammatillinen opettaja.

  Työnohjaus tuo lisäarvoa työelämään

  Coaching -valmennukset Torniossa.

  Mitä työnohjaus on? 

  Suomen Työnohjaajat (STOry) määrittelee työnohjauksen seuraavasti: Työnohjaus on työhön, työyhteisöön ja omaan työhön liittyvien kysymysten, kokemusten ja tunteiden tarkastelua ja jäsentämistä koulutetun työnohjaajan avulla. Työnohjauksen tavoitteena on vapauttaa voimia, luovuutta ja ajattelua työhön ja sen rajojen tunnistamiseen. Työnohjauksessa pysähdytään oman tutkimaan, arvioimaan ja kehittämään työtä joko yksin tai työyhteisön kanssa.

  Milloin työnohjausta tarvitaan?

  Työnohjaus on tarpeen silloin, kun työyhteisö tai yksilö haluaa oppia ja kehittyä työssään tai kun halutaan lisätä työviihtyvyyttä ja parantaa työyhteisön tunneilmastoa. Jos työyhteisössä on ristiriitatilanteita, joita pitää ratkoa, se kannattaa tehdä ammattitaitoisen ja osaavan työnohjaajan kanssa. Hyvä työnohjaaja ei anna suoria ohjeita eikä neuvo ohjattavia, vaan oivalluttaa ja herättelee kysymyksillään ohjattavia ratkaisemaan mahdolliset työnohjausta vaativat ongelmat.

  Kenelle työnohjaus sopii?

  Työnohjausta voidaan antaa yksilölle, ryhmälle tai koko työyhteisölle. Se sopii erilaisille organisaatioille toimialasta riippumatta. Työnohjaus alkaa kartoittavalla keskustelulla, jonka tuloksena määritellään työnohjaukselle tavoite. Työnohjaus muodostuu useammasta tapaamisesta ja tapaamisten välillä tapahtuvasta oppimisesta.

  Tapaamiset voivat esimerkiksi olla 1–1,5 tuntia kerrallaan 2–4 viikon välein. Ryhmän ihannekoko on 3–6 henkilöä.

  Työnohjauksen hyödyt

  Työnohjauksen hyödyt kiteytyvät tavoitteellisessa, prosessimaisessa työskentelyssä:

  – Yhteiset tavoitteet selkiytyvät

  – Tehtävät ja roolit jäsentyvät yksilö-, ryhmä- ja organisaatiotasolla

  – Työskentely sujuu paremmin

  – Muutoskyky ja oppiminen lisääntyvät

  – Johtaminen ja yhteistyö kehittyvät

  – Tuottavuus ja kilpailukyky saavat mahdollisuuden kasvaa (STOry).

  Coaching auttaa toimintastrategioiden asettamisessa

  Kaija Paavola coaching-tapaamisessa asiakkaan kanssa Sf-clinikenillä Torniossa..

  Mitä coaching on?

  Suomeksi käännettynä coaching tarkoittaa valmennusta ja coach taas valmentajaa. Työelämän coaching jaetaan business coachingiin ja life coachingiin. Coachingin juuret tulevat mm. kognitiivisesta psykologiasta, positiivisesta psykologiasta, aikuiskasvatustieteistä, urheiluvalmentamisesta ja johtamistieteistä. Coachingissa hyödynnetään mm. NLP:tä eli neurolingvististä ohjelmointia.

  Business coaching on organisaatioissa tehtävää coachingia, jossa tavoitteet määrittelee organisaatio, coachattavan henkilökohtaisia tavoitteita unohtamatta. 

  Life coaching lähtee liikkeelle coachattavan henkilökohtaisista tavoitteista.

  Coachingin hyödyt

  Coaching kehittää yksilötasolla sisäisiä ominaisuuksia, itsetietoisuutta ja itsetuntemusta. Organisaatiotasolla coachingin näkyy tuottavuuden kasvuna, työn laadun paranemisena, työtyytyväisyytenä ja motivaation kasvuna.

  Yksi coachaus kerta kestää 1–1,5 tuntia kerrallaan ja tapaamisia on noin 1–2 viikon välein. Tapaamiset sovitaan aina asiakaskohtaisesti. 

  Mitä coach tekee?

  Coach auttaa asiakasta fokusoimaan ajatteluaan ja toimintaansa, saavuttamaan tavoitteitaan ja suunnittelemaan toimintastrategioita. Sen avulla saadaan aikaan punnittuja päätöksiä, reflektoivaa oppimista ja syvällistä kehitystä. (Suomen coaching-yhdistys.)

  Coach, valmentaja, auttaa oivaltamaan yksilön tai työryhmän määritellyn tavoitteen lisäksi toimintasuunnitelman, jonka mukaan edetään määriteltyä tavoitetta kohti. Coach auttaa sisäisten voimavarojen oivaltamisessa ja niiden hyödyntämisessä tavoitteen saavuttamiseksi.

  Valmennuksen jälkeen coachattava näkee oman tilanteensa selvemmin, ymmärtää itseään paremmin ja luottaa itseensä ja mahdollisuuksiinsa. Hän on valmis keskittymään asioihin, jotka vievät hänet kohti tavoitteitaan hänelle sopivin askelin ja sopivassa aikataulussa.

  Mitä coaching-prosessissa tapahtuu?

  Työnohjaus ja sen hyödyt selitetty.

  Coaching-prosessi syntyy dialogista ja rakenteesta. Rakenne huolehtii prosessista ja sen etenemisestä ja dialogi auttaa coachattavan tavoitteen saavuttamisessa ja kehittymisessä. 

  Dialogi muodostuu avoimesta kuuntelemisesta, kyselemisestä ja palautteesta. Dialogi auttaa coachattavaa omien ajatusten ja uskomusten tutkimisessa sekä vastausten löytämisessä. 

  Coaching-prosessiin voi kuulua myös toiminnallisia menetelmiä kuten visuaalisia, kinesteettisiä ja luovia harjoituksia, erilaisia kartoituksia ja analyysejä sekä narratiivisia menetelmiä.

  Coachausta voidaan antaa yksilölle, ryhmälle tai koko työyhteisölle. Se sopii erilaisille organisaatioille toimialasta riippumatta. Coachaus alkaa kartoittavalla keskustelulla, minkä tuloksena määritellään tavoite ja toimintasuunnitelma. Coachaus koostuu yhdestä tai useammasta tapaamisesta riippuen tavoitteesta.

  Missä tilanteessa coachingiin?

  Business coaching sopii tilanteisiin, joissa organisaatiossa tarvitaan tukea johtajana kasvamiseen, muutosprosesseihin, uralla etenemiseen ja siinä kehittymiseen tai toimintatapojen tehostamiseen. Business coachingissa pyritään maksimoimaan yksilön, ryhmän tai tiimin potentiaali siten, että he saavuttavat määritellyt tavoitteet kehittäen samalla itseään.

  Life coaching sopii tilanteeseen, jossa henkilö haluaa kehittyä ja ottaa vastuuta elämästään, oppia tuntemaan itsensä paremmin ja päästä eteenpäin elämän eri osa-alueilla.  

  Coaching-prosesseja voi hyödyntää myös itsensä kehittämisessä, kasvatuksessa, asiakaspalvelussa, myyntityössä, johtamisessa sekä työyhteisöjen kehittämisessä.

   Sf-clinikenin työnohjaajan työnohjauksiin osallistuneiden mietteitä 

  “Sain uusia oivalluksia”

  “Motivaationi työhön parani”

  “Yhteishenki työyhteisössä parani”

  “Saatiin rauhassa puhua ongelmista”