Välbefinnande på jobbet holistiskt för arbetsgemenskaper, organisationer och individer

Sf-cliniken erbjuder arbetsgemenskaper, organisationer och privatpersoner utbildning av en utbildad handledarcoach och resursfokuserad coachning på finska i regionen.

Välbefinnande på jobbet är en helhet som består av olika aspekter: en säker och hälsosam arbetsmiljö, god ledning, meningsfullheten i arbetet och dess belöningar, lämplig arbetsbelastning och en bra arbetsatmosfär.

Att främja välbefinnande på jobbet tillhör både ledningen och arbetsgemenskaperna och är en viktig del av en fungerande arbetsgemenskap. Välbefinnande på jobbet uppstår i vardagen och är en del av ledningen.

I en välmående arbetsgemenskap är öppenhet och förtroende en del av vardagen. Engagerade aktiviteter i enlighet med det gemensamma målet ökar välbefinnandet på jobbet i arbetsgemenskapen. I en välmående arbetsgemenskap är medarbetare motiverade och ansvarsfulla individer som känner till målen för sitt arbete samtidigt som de använder sina egna styrkor och speciella färdigheter.

Sf-cliniken tjänster för arbetsvägledningoch coachning

Työnohjausta Torniossa.

Hur hjälper Sf-cliniken till att främja välbefinnande på jobbet?

I situationer där det förekommer en snedvridning av produktiviteten, välbefinnandet på jobbet eller anställds motivation, erbjuder vi arbetsvägledning och coachning genom Sf-cliniken för att lösa dilemman i ditt arbetsgemenskap.

Vi erbjuder till individer

– Individuell arbetsvägledning

– Individuell coachning

Vi erbjuder för grupper

– Gruppvägledning  / coachning, 2-6 personer 

– Grupparbete coachning, 6–10 personer 

– Gruppvägledning  / coachning av ledningspersonal 2-4 personer

– Gruppvägledning / coachning av ledningspersonal 5-10 personer

Yrkesmässigt välbefinnande

Fråga mer så skräddarsyr vi ett paket som passar Ert behov.

Fråga mer så skräddarsyr vi ett paket som passar Ert behov

   Tankar från dem som deltog i arbetsvägledning av arbetsledaren för Sf-cliniken

  “Jag blev hörd”

  ”Du behärskar helheten och insåg våra problem”

  “Mina tankar blev klarare”

  Presentation av Sf-clinikens handledare

  Med Sf-cliniken kan Du ha individuellt riktad arbetshandledning med hjälp av en erfaren arbetsledare, Kaija Paavola. Kaija fungerar som en givare av ett yttre perspektiv och en ledare i processen.

  Med hjälp av handledaren struktureras och förtydligas perspektiven och frågorna från handledaren får situationen att tänka på ett nytt sätt. Kaija är en multiexpert inom handledning, en Master of Education och en resursfokuserad handledare-coach. Hennes arbetsmetoder inkluderar lösningsfokus, positiv psykologi och NLP – för att inte glömma vikten av en medveten närvaro.

  De grundläggande värdena för Sf-clinikens arbetsledare i handledning är förmågan att skapa äkta dialog, kontroll av helheten, förmågan att snabbt förverkliga, empati och en intensiv närvaro. På detta sätt fungerar handledaren som ledare för processen när ämnet kommer från handledarna.

  Kaija Paavola - Sf-clinikenin Henkilöstöasiantuntija, Esihenkilö, coach- työnohjaaja, Estenomi, Ammatillinen opettaja.

  Arbetsvägledning ger mervärde till arbetslivet

  Coaching -valmennukset Torniossa.

  Vad är arbetsvägledning?

  Finska arbetsledare (STOry) definierar arbetsvägledning  enligt följande: Arbetsvägledning  är undersökning och strukturering av frågor, upplevelser och känslor relaterade till arbete, arbetsgemenskap och eget arbete med hjälp av en utbildad arbetsledare. Målet med arbetsvägledning är att släppa loss styrkan, kreativiteten och tänkandet för att bearbeta och identifiera dess gränser. Utan arbetshandledning slutar människor att undersöka, utvärdera och utveckla sitt arbete antingen ensamma eller tillsammans med arbetsgemenskapen.

  När behövs arbetsvägledning?

  Arbetsvägledning  är nödvändig när arbetsgemenskapen eller individen vill lära sig och utvecklas i sitt arbete eller när de vill öka arbetstillfredsställelsen och förbättra det emotionella klimatet i arbetsgemenskapen. Om det finns konflikter i arbetsgemenskapen som behöver lösas är det en bra idé att göra det med en skicklig och kompetent arbetsledare. En bra arbetshandledare ger inte direkta instruktioner eller råd till deltagarna utan inser och ställer frågor till deltagarna för att lösa eventuella problem som kräver tillsyn.

  Vem är lämplig för arbetsvägledning?

  Arbetsvägledning  kan ges till en individ, en grupp eller hela arbetsgemenskapen. Den är lämplig för olika organisationer oavsett bransch. Arbetsvägledning  börjar med en kartläggningsdiskussion som resulterar i att ett mål definieras för arbetsvägledning . Arbetsvägledning  består av flera möten och lärande mellan mötena.

  Till exempel kan möten vara 1-1,5 timmar i taget var 2-4 vecka. Den idealiska storleken för en grupp är 3-6 personer.

  Fördelar med arbetsvägledning

  Fördelarna med arbetsvägledning  kristalliseras i målinriktat, processliknande arbete:

  – De gemensamma målen blir tydligare

  – Uppgifter och roller är strukturerade på individnivå, grupp- och organisationsnivå

  – Arbetet går bättre

  – Förmågan att förändras och inlärning ökar

  – Ledarskap och samarbete utvecklas

  – Produktivitet och konkurrenskraft ges möjlighet att växa (STOry).

  Coachning hjälper till att fastställa operativa strategier

  Kaija Paavola coaching-tapaamisessa asiakkaan kanssa Sf-clinikenillä Torniossa..

  Vad är coachning?

  Arbetslivscoachning  är uppdelad i affärscoachning  och livscoachning . Coachnings rötter kommer från t.ex. kognitiv psykologi, positiv psykologi, vuxenutbildning, idrottscoachning  och managementvetenskap. Coachning  använder t.ex. NLP eller neurolingvistisk programmering.

  Affärscoachning  är coachning i organisationer där mål definieras av organisationen, utan att glömma deltagarnas personliga mål.

  Livscoachning börjar med deltagarens personliga mål.

  Fördelar med coachning

  Coachning utvecklar interna kvaliteter, självmedvetenhet och självmedvetenhet på individnivå. På organisationsnivå återspeglas coachning i ökad produktivitet, förbättrad arbetskvalitet, trivsel och ökad motivation.

  En coachningssession varar 1–1,5 timmar i taget och det är möten ungefär var 1–2 vecka. Möten ordnas alltid efter kundens möjlighet.

  Vad gör Coach?

  Coachen hjälper kunden/arbetsgruppen att fokusera på sitt tänkande och handlingar, uppnå sina mål och planera operativa strategier. Det ger välgrundade beslut, reflekterande lärande och djupgående utveckling. (Finska Coachningförbundet.)

  Coachen , förutom det definierade målet för individen eller arbetsgruppen, hjälper till att förverkliga en handlingsplan för att gå mot det definierade målet. Coachen hjälper till att förverkliga interna resurser och använda dem för att uppnå målet.

  Efter coachning kan deltagaren se sin egen situation tydligare, förstå sig själv bättre och lita på sig själv och sin potential. Hen är villig att fokusera på saker som tar leder till sina mål i steg och tidslinjer som är rätt för hen.

  Vad händer i coachningsprocessen?

  Työnohjaus ja sen hyödyt selitetty.

  Coachningsprocessen härrör från dialog och struktur. Strukturen tar hand om processen och dess framsteg, och dialogen hjälper till att uppnå och utveckla det mål som ska coachas.

  Dialogen består av öppet lyssnande, ifrågasättande och feedback. Dialog hjälper deltagaren att utforska sina egna tankar och övertygelser och hitta svar.

  Coachningsprocessen kan också innefatta funktionella metoder såsom visuella, kinestetiska och kreativa övningar, olika kartläggningar och analyser och berättande metoder.

  Coachning kan ges till en individ, en grupp eller hela arbetsgemenskapen. Den är lämplig för olika organisationer oavsett bransch. Coachning börjar med en utforskande diskussion, vilket resulterar i definitionen av ett mål och en handlingsplan. Coachning består av en eller flera möten beroende på mål.

  I vilken situation för coachning?

  Affärscoachning  är lämplig för situationer där organisationen behöver stöd som ledare för att växa, förändras, utvecklas och utvecklas i en karriär eller för att effektivisera verksamheten. Affärscoachning  strävar efter att maximera potentialen hos en individ, grupp eller team så att de uppnår definierade mål samtidigt som de utvecklar sig själva. 

  Livscoachning  är lämplig för en situation där en person vill utvecklas och ta ansvar för sitt liv, lära känna sig själv bättre och komma vidare inom olika delar av livet.

  Coachningsprocesser kan också användas i självutveckling, utbildning, kundservice, försäljningsarbete, ledning och utveckling av arbetsgemenskaper.

  Tankar från dem som deltog i arbetsvägledning  av arbetsledaren för Sf-cliniken

  “Jag fick nya insikter”

  “Min motivation att arbeta förbättrades”

  “Samarbetet i arbetsgemenskapen förbättrades”

  “Vi fick prata om problemen i fred”